Zakończono pomiary natężenia ruchu turystycznego

Zakończono pomiary natężenia ruchu turystycznego w 7 rejonach (miejscach) LKP wskazanych w etapie I. W każdym z tych miejsc pomiar wykonano w trakcie dwóch tygodniowych okresów, z których jeden obejmował sezon wysoki (lipiec - sierpień), a drugi sezon niski (kwiecień – czerwiec). Pomiary wykonywano od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8 - 20 i zagregowano w przedziałach jednogodzinnych. Badania zostały przeprowadzone w tym samym czasie oraz w trakcie pogody sprzyjającej uprawianiu letnich form turystyki i rekreacji. Równocześnie przeprowadzono ankiety w celu zasięgnięcia opinii turystów dotyczących ich preferencji i uwarunkowań w zakresie wypoczynku, jakości wypoczynku, atrakcji turystycznych oraz kierunków rozwoju turystyki. Opinie zgromadzono w formie badania kwestionariuszowego, którego treść została zaproponowana wykonawcę i zaakceptowana przez zleceniodawcę w I etapie badań, w każdym z 7 rejonów prowadzenia pomiarów ruchu turystycznego w obu okresach pomiarowych (sezon niski i wysoki).

Zakres kwestionariusza obejmował informacje dotyczące: miejscowości stałego zamieszkania, środków komunikacji służących przybyciu na miejsce wypoczynku oraz poruszaniu się w trakcie wypoczynku w obrębie LKP, aktualnej długości i miejscowości przebywania w celach wypoczynkowych w obrębie LKP, częstotliwości (powtarzalności) wypoczynku w obrębie LKP, wykorzystywanego i preferowanego typy bazy noclegowej, realizowanych i preferowanych form turystyki (w tym kwalifikowanej), odwiedzanych
i wykorzystywanych atrakcji turystycznych i elementów zagospodarowania turystycznego, atrakcyjności turystycznej miejscowości LKP, oceny braków (słabych stron) w zagospodarowaniu turystycznym LKP. Respondenci zostali zidentyfikowani pod względem płci, wieku (przedziały) i wykształcenia. Wyniki ankiet poddano analizie pod kątem uzyskanych rezultatów w ujęciu czasowym i przestrzennym, zarówno w odniesieniu do miejsc i czasu prowadzenia badań, jak i miejsc oraz czasu pobytu respondentów.Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR